RELATERT

Hva koster arkitekttjenester?

- Den største usikkerheten ved alle prosjekt er kunden, sa byggmesteren. Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester gjør vi sjelden og de aller fleste er …

Hvordan velge den rette arkitekten til ditt hjem?

Hvis du er usikker på hvordan du skal velge arkitekt er det viktig å finne en som har den innstilling og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid med arkitekten. …

Intervju i Aftenbladet

Sommeren 2022 intervjuet Stavanger Aftenblad tre ulike arkitekter. Temaet var ombygging av gamle trehus fra sekstitallet. En av arkitektene var Einar Wahlstrøm. - Hvor viktig er det å ha respekt for husets opprinnelige arkitektur …

Gjør huset ditt vakkert, ikke bare større.

Tilbygg, påbygg, kjeller? Bortover, oppover eller nedover? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et steg tilbake og tenk deg litt om. Hvorfor vil du bygge noe som ser stygt ut bare for å …

SOSIALT

Hvordan går du frem for å fradele en tomt?

De store byene skriker etter tomter. I enkelte regioner er presset særlig høyt og mange med eldre eneboliger har ofte romslige tomter. Hvor begynner du og hvordan går du frem for å fradele en tomt?

Innhent informasjon

Det første du gjør er å innhente så mye informasjon som mulig om den eksisterende tomten. Bestill situasjonskart, nabolister og reguleringsbestemmelser hos servicetorget hos kommunen eller direkte fra Infoland. Les reguleringsbestemmelser grundig. Er bestemmelsene gamle og urimelige i forhold til  dagens standard, kan kommunen være mer åpne for å innvilge en dispensasjon. Spesielt viktig er det å avklare u-grad, møne- og gesimshøyder og parkeringskrav.

Finn målebrevet for tomten. Er målebrevet koordinatbestemt? Hvis ikke, få klarhet i hvor grensene går og send inn en Rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen hvis grensene er usikre. Dette for å få juridisk fastlagte tomtegrenser.

Har du snakket med naboene om at du tenker å dele tomten? Det er lurt å lufte tanker med de naboene som blir berørt, om enn bare for å avdekke interessekonflikter. Kanskje er det heftelser registrert på tomten?

Forhåndskonferanse

Etter den innledende fasen er det ofte tydelig om søknaden vil behøve en planendring, for eksempel ved omregulering av næringstomt til boligtomt. Hvis det er tilfellet anbefaler jeg at du engasjerer en arkitekt eller arealplanlegger. Derimot, hvis planene dine virker til å falle innenfor gjeldende regler så er neste steg å ta kontakt med kommunen og bestill en forhåndskonferanse.

Saksbehandlere hos kommunen er ofte tildelt geografiske områder. Ring derfor til servicetorget i din kommune og be om å få snakke med saksbehandler for din tomt. Kommunen foretrekker å få en skriftlig orientering om prosjektet på forhånd. Dette for å kunne forberede møtet bedre. Informasjon de ønsker er: 

 • Adresse og gårds- og bruksnummer.
 • Eksisterende tomtestørrelse og tomtestørrelser etter deling.
 • Krever det ny avkjøring og tilknytning til offentlig vei?
 • Blir det bolig eller næringsbygg på den nye tomten?
 • Antall etasjer på nybygget?
 • Kopi av situasjonskartet med foreslått delelinje og inntegnet innkjørsel.
 • En enkel skisse som viser den nye boligen.
 • Til møtet tar du med all relevant informasjonen du har funnet om tomten. I tillegg tar du med noen bilder av nabolaget.

En forhåndskonferanse varer ca. en halv time. Jo mer presise spørsmål, dess mer presise svar får du.

Kommunens utgangspunkt for møtet er at en tomtedeling må tilfredsstille alle krav til en fremtidig byggetomt. I tillegg vil de fokusere på at delingen ikke skaper forhold som kommer i strid med bestemmelser, reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel. I møtet er det viktig å få avklart:

 • Er det behov for ny avkjørsel eller kan tomtene dele eksisterende avkjørsel?
 • Hvilke krav til parkering må oppfylles? Er det krav om snuplass på egen tomt?
 • Hvilke krav til frisikt ved utkjørsel må det tas hensyn til?
 • Er det krav om uteareal (MUA)?
 • Vil en søknad om fradeling medføre at du må søke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Hvis, hvilke krav må det dispenseres fra? 

Be om å få tilsendt referat fra møtet. Referatet kan være et viktig premissdokument i den videre godkjenningsprosessen.

Den beste løsningen

Nå som du har gjort et grundig forarbeid kan du begynne å konkretisere mulige løsninger. Ta deg god tid og bli trygg på at du har funnet den optimale løsningen. Er du i tvil ta kontakt med en sivilarkitekt.

Når alle ideer og utfordringer har konkretisert seg i et tegningsforslag lager du nabovarsel og søknad.

En søknad om deling er på mange måter en mini-omregulering og mini-byggesøknad i ett. Det betyr i praksis at naboer skal ha mulighet til å komme med innsigelser, og at en godkjent fradeling også innebærer en prinsipp-godkjenning for oppføring av et bygg. Derfor er kravene til søknad og saksbehandlingen i kommunen mye lik som for byggesøknader. Søknad og nabovarsel stiller krav til de tegninger og dokumentasjon. Det er lurt å bruke digitale tjenester for nabovarsel på nett. Jeg bruker eByggesøk. 

Nabovarsel og søknad

To uker etter utsendelse av nabovarsel har naboer fått tilstrekkelig tid til å komme med merknader. Da kan du sende inn søknaden. Noen kommuner kan ha egne krav, men vanligvis er det følgende tegninger som skal legges ved søknaden:

 1. Inntegnet på kommunens situasjonskart plassering av byggegrense, boligens avstand til vei og nabohus, innkjøring osv. Delelinjen skal markeres tydelig.
 2. Plantegning som viser at eiendommen er bebyggelig, inntegnet garasje med snuplass, avkjørsel, gjesteparkering, sykkelparkering, vann og avløp, avfallsbeholdere og frisikt ved utkjørsel.
 3. Fasader som viser byggets høyder i forhold til eksisterende bebyggelse. Fasadetegninger fra alle fire himmelretninger.
 4. Sol- og skyggediagram som viser at tomten får tilfredstillende utearealer og at nabotomter ikke blir vesentlig forringet.
 5. En liten tekst som beskriver prosjektet.
 6. Kopi av mottatte naboklager og en kort tekst hvor du kommenterer disse.
 7. Referat fra forhåndskonferansen.

Godkjent søknad

Når kommunen mottar søknaden foretar de en enkel gjennomgang av saken. Dersom søknaden har åpenbare mangler vil de opplyse om dette i et formelt brev. Her vil de stille krav om retting før søknaden tas opp til behandling. Tidsfrister gjelder fra det tidspunkt hvor kommunen selv finner søknaden komplett.

View