RELATERT

Hva koster arkitekttjenester?

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester er noe vi sjelden gjør. Derfor er en svært viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden med å …

Skap et vakkert hjem, ikke bare større.

Tenker du på tilbygg, påbygg eller kanskje en kjeller? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et øyeblikk til å reflektere. Hvorfor skal du bygge noe som ødelegger utseendet på huset bare for …

Hvordan velge riktig arkitekt?

Det er viktig å finne en arkitekt som har en tilnærming og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid sammen med arkitekten. Er arkitekten medlem i NAL? Du kan enkelt …

Intervju i Aftenbladet

Sommeren 2022 intervjuet Stavanger Aftenblad tre ulike arkitekter. Temaet var ombygging av gamle trehus fra sekstitallet. En av arkitektene var Einar Wahlstrøm. - Hvor viktig er det å ha respekt for husets opprinnelige arkitektur …

SOSIALT

Hvordan gå frem for å fradele en tomt?

De store byene skriker etter tomter, og mange som eier eldre eneboliger sitter ofte på store tomter. Hvis du vurderer å fradele en tomt, er det viktig å vite hvordan du skal gå frem. Her er en trinnvis guide:

Innhent informasjon

Din første oppgave er å samle så mye informasjon som mulig om den eksisterende tomten.

 • Bestill situasjonskart, nabolister og reguleringsbestemmelser hos servicetorget hos kommunen eller direkte fra Infoland. Gjennomgå reguleringsbestemmelsene nøye. Hvis de virker utdaterte og urimelige i forhold til dagens standarder, kan kommunen være mer åpne for å innvilge en dispensasjon. Spesielt viktig er krav knyttet til høyder og parkering.
 • Finn målebrevet for tomten. Sjekk om målebrevet er koordinatbestemt. Hvis ikke, få klarhet i grensene og, hvis nødvendig, be om en oppmålingsforretning fra kommunen for å fastsette de juridiske tomtegrensene.
 • Ha en samtale med naboene dine for å informere dem om planene dine for tomtefradeling. Dette kan bidra til å avdekke eventuelle interessekonflikter eller heftelser som kan være registrert på tomten.

Forhåndskonferanse

Etter den innledende fasen er det vanligvis klart om søknaden din krever en planendring, for eksempel omregulering fra næringstomt til boligtomt. I så fall anbefales det å engasjere en arkitekt eller arealplanlegger. Hvis dine planer ser ut til å være i samsvar med gjeldende regler, bør neste steg være å kontakte kommunen og bestille en forhåndskonferanse.

Kommunens saksbehandlere har ofte ansvarsområder fordelt på geografiske områder. Derfor er det lurt å kontakte servicetorget i din kommune og be om å få snakke med saksbehandleren for din tomt. Kommunen foretrekker å motta skriftlig informasjon om prosjektet på forhånd for å forberede seg til møtet. Informasjon som de ønsker er:

 • Adresse og gårds- og bruksnummer.
 • Eksisterende tomtestørrelse og tomtestørrelser etter fradeling.
 • Spørsmål om behov for ny avkjørsel og tilknytning til offentlig vei.
 • Angivelse om tomten vil brukes til bolig eller næringsbygg.
 • Antall etasjer i det nye bygget.
 • En skisse som viser den nye boligen.
 • Situasjonskart med foreslått delelinje og inntegnet innkjørsel.
 • Bilder som viser nabolaget.

Under forhåndskonferansen vil kommunen vurdere om tomtefradelingen oppfyller kravene for å bli en fremtidig byggetomt. De vil også sikre at delingen ikke er i strid med bestemmelser, reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel. I møtet er det viktig å avklare:

 • Er det nødvendig med en ny avkjørsel, eller kan tomten dele eksisterende avkjørsel?
 • Hvilke parkeringskrav må oppfylles? Er det nødvendig med en snuplass på tomten?
 • Hvilke krav gjelder for frisikt ved utkjørselen?
 • Er det krav om uteareal (MUA)?
 • Kan en søknad om fradeling medføre behov for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene? I så fall, hvilke krav må dispenseres fra?

Sørg for å be om å få tilsendt et referat fra møtet. Referatet er et viktig dokument i den videre prosessen.

Den beste løsningen

Nå som du har gjort grundig forarbeid, kan du begynne å konkretisere mulige løsninger for tomtefradeling. Ta deg god tid og forsikre deg om at du har funnet den optimale løsningen. Hvis du er usikker, kan det være lurt å konsultere en sivilarkitekt.

Nabovarsel og søknad

Drøye to uker etter at nabovarselet er sendt kan du sende inn søknaden. Noen kommuner kan ha spesifikke krav, men vanligvis må følgende tegninger vedlegges søknaden:

 • Inntegning på kommunens situasjonskart som viser plassering av byggegrensen, boligens avstand til vei og nabohus, innkjøring osv. Delelinjen skal markeres tydelig.
 • Plantegninger som viser at tomten er egnet for bygging, inkludert inntegnet garasje med snuplass, avkjørsel, gjesteparkering, sykkelparkering, vann- og avløpsforhold, avfallsbeholdere og frisikt ved utkjørselen.
 • Fasader som viser byggets høyde i forhold til eksisterende bebyggelse. Inkluder fasadetegninger fra alle fire himmelretninger.
 • Sol- og skyggediagram som viser at tomten får tilstrekkelige utearealer og at nabotomter ikke blir vesentlig påvirket.
 • En kort tekst som beskriver prosjektet.
 • Kopi av eventuelle naboklager og en kort kommentar til disse.
 • Referat fra forhåndskonferansen.

Godkjent søknad

Når kommunen mottar søknaden din, vil de foreta en innledende vurdering av saken. Dersom søknaden har åpenbare mangler, vil de informere deg om dette i et formelt brev og kreve at manglene rettes opp før søknaden tas opp til behandling. Tidsfrister gjelder fra det tidspunktet kommunen anser søknaden som komplett.