Hvordan fradele en tomt?

I de store byene skriker man etter tomter. I enkelte regioner er presset særlig høyt og mange som har litt eldre eneboliger har også ofte romslig tomter. Hvor begynner du, og hvordan går man så frem for å få fradelt en tomt? Heldigvis er det ofte ganske enkelt. Man skal jo bare få trukket en linje på kartet, men av og til møter man på problemer og kommunen vil ha mange krav.

 

FØRSTE STEG

Det første du gjør er å innhente så mye informasjon som mulig om den eksisterende tomten.

Bestill situasjonskart, nabolister og reguleringsbestemmelser hos Servicetorget i kommunen eller direkte fra Infoland. Les reguleringsbestemmelsene nøye. Her er det ofte føringer, krav og anbefalinger. Er bestemmelsene gamle kan de være urimelige ift. dagens behov og standard. Da er ofte kommunen mer åpne for å gi en dispensasjon. Spesielt viktig er det å finne ut av U-grad, møne- og gesimshøyder og parkeringskrav.

Finn målebrevet for tomten. Er målebrevet koordinatbestemt? Hvis ikke, få klarhet i hvor grensene går og evt. send inn en Rekvisisjon om oppmålingsforretning til kommunen hvis grensene er usikre. Dette for å få juridisk fastlagte tomtegrenser.

Er det noen heftelser registrert på tomten, f.eks. delt avkjørsel med nabo? 
Hvor går hovedledning for vann og avløp? Høyspentledning? Krav om støyskjerm?

Har du snakket med naboene om at du tenker å dele tomten? Det kan ofte være lurt å lufte tanker med naboer som blir berørt, om enn bare for å kartlegge interessekonflikter.
 

 

ANDRE STEG

Etter denne innledende fasen er det ofte tydelig om søknaden også vil behøve en planendring, eller omskriving av reguleringsbestemmelser, f.eks. ved omregulering av næringstomt til boligtomt. Hvis det er tilfellet anbefaler jeg at du engasjerer en plankyndig konsulent. Derimot hvis planene dine virker til å falle innenfor gjeldende regler så er neste steg å ta kontakt med kommunen for å bestille en forhåndskonferanse.

Saksbehandlere hos kommunen er ofte tildelt områder, så ring til Servicetorget i din kommune og be om å få snakke med saksbehandler for din tomt. Det er sannsynligvis denne personen som kommer til å behandle søknaden senere. Kommunen foretrekker vanligvis å få en skriftlig orientering om prosjektet på forhånd for å kunne forberede møtet. Informasjon de ønsker er ofte:

 

 • Adresse og gårds- og bruksnummer
 • Eksisterende tomtestørrelse, og tomtestørrelser etter deling
 • Ny avkjøring og tilknytning til offentlig vei?
 • Bolig eller næringsbygg på den nye tomten?
 • Antall etasjer på nybygg
 • Send gjerne en kopi av situasjonskartet med foreslått delelinje og inntegnet innkjørsel på epost direkte til saksbehandler
 • En skisse på prinsippløsning for bolig på den nye tomten 
 • Til møtet tar du med all relevant informasjonen du har funnet om tomten, og i tillegg noen bilder av nabolaget, samt en enkel planskisse som viser forslaget
 • En forhåndskonferanse varer omlag en drøy halvtime, så det kan være lurt å ha forberedt noen spørsmål på forhånd. Jo mer presise spørsmål, jo mer presise svar vil du forhåpentligvis få.

 

Kommunens utgangspunkt for møtet er at en tomtedeling må tilfredsstille alle krav til en byggetomt. I tillegg vil de fokusere på at delingen ikke skaper forhold som kommer i strid med byggesaks-bestemmelser, reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel. Viktige saker å få avklart i møtet er:

 

 • Er det behov for ny avkjørsel eller kan tomtene dele eksisterende avkjørsel.
 • Vil evt. kommunen kunne gi en avkjøringstillatelse?
 • Parkeringskrav og gjesteparkering. Krav om snuplass på egen tomt?
 • Krav til frisikt ved utkjørsel
 • Plassering av byggegrense. Standard er 4 meter fra tomtegrense, men kan den være mindre i ditt tilfelle?
 • Plassering av avfallsdunker
 • Avklare anbefalte størrelser på tomt etter eventuell deling
 • Krav til uteareal, solforhold og hage. Støyskjerm?
 • Vil en søknad om fradeling medføre at det vil måtte søkes dispensasjon fra reguleringsbestemmelser. I så fall hvilke krav må det dispenseres fra, og hva tror saksbehandler om dette?
 • Noen kommuner har en generell vedtektsbestemmelse som gjelder for alle små og vanskelig byggbare tomter. 
 • Forventet saksbehandlingstid
  Be om å få tilsendt referat fra møtet da kommunen er pliktig å gjøre dette på din oppfordring. Referatet vil være et viktig premissdokument i den videre godkjenningsprosessen.

 

TREDJE STEG

Nå som du har gjort et grundig forarbeid kan du starte å konkretisere mulige løsninger og finne den beste løsningen som også kan godkjennes av kommunen. Ta deg god tid og bli trygg på at du har funnet den optimale løsningen slik at tomten blir utnyttet best mulig. Er du i tvil ta kontakt med en sivilarkitekt. De kan ofte bidra med mange tips og har mye erfaring for hvordan best å utnytte arealer.

Når alle ideer og utfordringer har konkretisert seg i et tegningsforslag, er det nabovarsel og søknad som står for tur.

En søknad om deling er på noen måter en mini-omregulering og mini-byggesøknad i ett. Det betyr i praksis at naboer skal ha mulighet til å komme med innsigelser og at en tillatelse til fradeling også innebærer en prinsippgodkjenning for bygging. Derfor er kravene til søknad og saksbehandlingen i kommunen mye lik som for byggesøknader. Søknad og nabovarsel stiller krav til de tegninger og dokumentasjon som må vedlegges. Skjema fra Standard Norge og blankett 5154, 5155 og 5156 skal benyttes til nabovarsling. Bruk nabolisten du tidligere fikk av kommunen.

For å spare tid anbefaler vi at du bruker de samme tegningene i nabovarselet som i søknaden: Det er strengt tatt ikke et like omfattende dokumentkrav for et nabovarsel, men for å slippe å lage to ulike sett med tegninger anbefaler vi å heller sende litt mye informasjon til naboene og bruke samme materiale til søknad. Velger du å sende ut nabovarsel som rekommandert post har naboene 2 uker på å evt. komme med innsigelser. Du kan også gå fra dør-til-dør og samle underskrifter.

 

FJERDE STEG

Etter at de to ukene har gått og naboer har hatt tilstrekkelig tid til å kommentere nabovarselet, så kan du sende inn søknaden. For selve søknaden benyttes blankett 5174 (Oppretting av matrikkelenhet), alle tegninger må være i målestokk, og med unntak av situasjonskart vil målestokk 1:200 ofte være tilstrekkelig. Noen kommuner kan ha egne krav, men i hovedtrekk er det ofte følgende tegninger som skal vedlegges søknaden.

 1. Inntegnet på kommunens situasjonskart plassering av byggegrense, avstander til vei og nabohus, innkjøring m.m. Delelinjen skal markeres tydelig 
 2. Plantegning som viser at eiendommen er bebyggelig, inntegnet garasje med evt. snuplass, tilknytningmuligheter for vei, gjesteparkering, sykkelparkering, vann og avløp, avfallsbeholdere og frisikt ved utkjørsel.
 3. Fasader som viser byggets høyder i forhold til eksisterende bebyggelse, hovedtrekk i utforming. Fasader fra alle fire himmelretninger.
 4. Sol- og skyggediagram som viser at tomten vil få tilstrekkelig solfylte utearealer og at nabotomter ikke blir vesentlig forringet av ditt prosjekt.
 5. En liten tekst som beskriver prosjektet, da med fokus på foreslått bebyggelse i forhold til eksisterende og utnyttelse av tomten.
 6. Kopi av mottatte naboklager og evt. en liten tekst hvor du argumenterer imot
 7. Referat fra forhåndskonferanse

 

TIL SLUTT

Når kommunen mottar søknaden foretar de en enkel gjennomgang av saken. Dersom søknaden har åpenbare mangler blir dette opplyst i tilsendt brev med krav om retting før saken tas opp til behandling. Tidsfrister gjelder i fra det tidspunkt hvor kommunen selv finner søknaden komplett.

Når delingstillatelse blir gitt sendes saken til kommunens Geodataavdeling hvor de avholder oppmålingsforretning. Naboer får da et skriftlig varsel 2 uker før oppmålingen finner sted. Som regel holdes oppmålingsforretning på den aktuelle tomten. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket.